Спілка власників житла України

лого
Логотип Спілки власників житла України

ВГО «Спілка власників житла України» є впливовою всеукраїнською громадською організацією, яка була створена у 2006 році і має осередки в багатьох регіонах України.

Тупикова існуюча модель забезпечення населення України житлом, низькі якісні характеристики переважної більшості житлових приміщень, відсутність у суспільства розуміння шляхів і механізмів розв’язання житлових проблем потребують, по-перше, формування сучасної житлової політики України, по-друге, визнання її суспільством і, по-третє, створення ефективних механізмів її реалізації.

Тому з моменту створення Спілка намагається організувати свідомий діалог між владою та громадянським суспільством з метою реального реформування житлової сфери.

Одним із стратегічних завдань організації є сприяння законодавчому закріпленню і впровадженню нової сучасної української житлової політики, зокрема прийняття законів про перший капітальний ремонт будинку, про державну програму модернізації житлового фонду України; державної підтримки різних житлових фондів: соціального, орендного, приватного та службового житла.

Керівні органи СВЖУ

Голова Спілки власників житла України – Кучеренко Олексій Юрійович, кандидат соціологічних наук, міністр з питань житлово-комунального господарства (2007-2010 рр.), народний депутат Верховної Ради України III, V та VI скликань, голова Запорізької облдержадміністрації в 2000-01 рр.

Правління громадської організації «Спілка власників житла України»

Кучеренко Олексій Юрійович  – голова Правління
Андрєєв Віктор Іванович
Березовчук Михайло Олександрович
Влодарчик Руслан Іванович
Григоренко Ігор Григорович
Дорошенко Олег Борисович
Захаревич Ігор Володимирович
Іванов Мирослав Олександрович
Куберка Марина Юріївна
Куля Віктор Іванович
Лебедєва Майя Василівна
Легенчук Анатолій Володимирович
Рекун Ігор Олексійович
Рознай Василь Васильович
Саварин Галина Йосипівна
Самойлова Юлія Юріївна
Тертишник Олег Анатолійович
Тімашкова Галина Аркадіївна
Хорошев Володимир Ілліч
Чижик (Ільяді) Катерина Вікторівна
Шанц Людмила Михайлівна
Шиліна Тетяна Захарівна
 

Статут СВЖУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами
Всеукраїнської громадської Організації
«Спілка власників житла України»
Протокол № 1 від 16 грудня 2006 р.
Голова Правління  О.Ю.Кучеренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

В новій редакції
Конференцією Всеукраїнської громадської організації
«Спілка власників житла України»
Протокол № 2 від 10 листопада 2011 р.

СТАТУТ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«СПІЛКА ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА УКРАЇНИ»

Ідентифікаційний код 35141587

(нова редакція)

м. Київ – 2011 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.Громадська організація «Спілка власників житла України» (скорочено і в подальшому – СВЖУ) є громадською організацією, що створена її засновниками на підставі Закону України «Про об’єднання громадян» і здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, чинного законодавства, а також цього Статуту на засадах законності, гуманності, спільних інтересів і рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.2. СВЖУ є некомерційною, неприбутковою організацією.

1.3. СВЖУ є юридичною особою з моменту її державної реєстрації згідно з законодавством України. СВЖУ може від власного імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, брати на себе зобов’язання, бути позивачем чи відповідачем у судах.

1.4. СВЖУ має відокремлене майно і самостійний баланс. СВЖУ відкриває рахунки в національній та іноземних валютах в установах банків в установленому законодавством порядку. СВЖУ має печатку, що містить повну назву українською мовою, штампи та бланки, логотип, символіку з власним найменуванням, що реєструється в установленому порядку, та інші реквізити, які затверджуються та реєструються у порядку, встановленому законодавством.

1.5. СВЖУ створена і діє із всеукраїнським статусом на всій території України та створює свої місцеві осередки.

1.6. Найменування громадської організації:

Українською мовою:

 • повне: Громадська організація «Спілка власників житла України»;
 • скорочене: СВЖУ.

Російською мовою:

 • повне: Общественная организация «Союз собственников жилья Украины»;
 • скорочене: ССЖУ.

Англійською мовою:

 • повне: Housing Owners Association of Ukraine;
 • скорочене: HOAU.

1.7. Місцезнаходження (юридична адреса) СВЖУ (Правління СВЖУ): 01021, м. Київ, вул. Грушевського […].

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СВЖУ

2.1. СВЖУ набуло всіх прав та обов’язків юридичної особи відповідно до законодавства України з дня його державної реєстрації.

2.2. СВЖУ має право набувати і здійснювати всі права та обов’язки, які відповідають цілям діяльності СВЖУ і не суперечать чинному законодавству України, у тому числі мати і придбавати майно, майнові, особисті немайнові права і нести обов’язки, від свого імені здійснювати будь-які операції, не заборонені чинним законодавством України, може бути позивачем, відповідачем і третьою особою в суді і третейському суді.

2.3. СВЖУ має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та штампи зі своїм найменуванням, які затверджуються Правлінням СВЖУ.

2.4. Майно СВЖУ формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. СВЖУ є власником майна та майнових прав, набутих на підставах, що не заборонені законами України.

2.6. СВЖУ має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту СВЖУ.

2.7. СВЖУ самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном.

СТАТТЯ 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ

3.1. Метою створення СВЖУ є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних інтересів у житлово-комунальній сфері.

3.2. Головним завданням СВЖУ є забезпечення участі громадян – власників житла у врегулюванні суспільних відносин у житлово-комунальній сфері задля формування культури у сфері власності, управління та утримання житла, покращення умов проживання людей, реформування системи надання житлово-комунальних послуг, підвищення якості управління житлово-комунальним господарством (ЖКГ), поліпшення діяльності і створення нових об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), сприяння тісної взаємодії та співпраці ОСББ та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) України.

3.3. Завданнями і предметом діяльності СВЖУ є:

 • захист інтересів членів СВЖУ, їх інформаційна підтримка;
 • координація зусиль та взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • участь у вивченні, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів в Україні і інших країнах;
 • участь у підготовці та внесенні комітетам Верховної Ради України, Міністерству з питань житлово-комунального господарства України, іншим міністерствам і відомствам законопроектів, програм та проектів у галузі житлової політики, реформи житлово-комунального господарства, пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів, регулюючих сферу житлової політики та житлово-комунального господарства;
 • участь у розробці і виданні методичних рекомендацій щодо всіх аспектів діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів;
 • участь у проведенні республіканських семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів, інших форм обміну досвідом з питань житлової політики, діяльності ОСББ та ЖБК;
 • участь у розповсюдженні інформації про нові законодавчі та нормативні акти з питань житлово-комунального господарства, їх зміни, коментарів та рекомендацій щодо їх застосування
 • участь у заснуванні навчально-методичних центрів по підготовці висококваліфікованих фахівців по спеціальності «управляючий об’єднанням багатоквартирного будинку» ;
 • надання місцевими осередками СВЖУ консультативної допомоги (юридичної, бухгалтерської, економічної, технічної, технологічної) з питань створення, реєстрації та господарської діяльності об’єднань співвласників будинків, економії коштів при утриманні будинку, сприяння у проведенні з цих питань семінарів для мешканців у масштабах області, міста, району, будинку, всебічна ідейна, організаційна та матеріальна підтримка об’єднань;
 • громадський  контроль  за  ходом  виконання  реформування житлово-комунального господарства та сферою житлово-комунальних послуг;
 • участь у здійсненні або участь в організації консультацій, навчальних семінарів, лекцій та інших освітніх заходів, спрямованих на підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів, які здійснюють управління, утримання житлового фонду
 • участь місцевих осередків у створенні комерційних підприємств по наданню житлово-комунальних послуг у сфері ремонту та утримання житла.
 • участь у співпраці з вітчизняними та зарубіжними організаціями та благодійними фондами для реалізації проектів у міському житлово-комунальному господарстві на основі отримання грантів і інвестицій;
 • участь у співпраці з вітчизняними та міжнародними організаціями з питань створення та господарської діяльності об’єднань співвласників будинків;

3.4. Для виконання своїх статутних цілей і завдань відповідно до законодавства СВЖУ має право:

 • надавати інформаційну, організаційну, методичну та іншу підтримку діяльності членів СВЖУ
 • представляти і захищати права членів СВЖУ в органах державної влади і місцевого самоврядування, судах, а також перед іншими фізичними і юридичними особами;
 • звертатися до органів державної влади і місцевого самоврядування стосовно виконання статутних завдань СВЖУ
 • бути засновником або членом асоціацій, спілок та інших добровільних об’єднань, що сприяють виконанню статутних цілей і завдань СВЖУ;
 • поширювати інформацію про СВЖУ і пропагувати свої ідеї, цілі, завдання, назву і символіку;
 • бути одержувачем та набувачем благодійної і гуманітарної допомоги від вітчизняних та іноземних юридичних осіб, громадян та осіб без громадянства згідно з законодавством України;
 • створювати госпрозрахункові організації та підприємства;
 • брати участь у підготовці та проведенні конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій та інших масових освітніх, наукових і культурних заходів пов’язаних зі статутними цілями і завданнями СВЖУ
 • засновувати засоби масової інформації, сприяти видавничій діяльності, брати участь у виданні і поширенні друкованих матеріалів, створенні радіо- і телепередач та інших матеріалів для прискорення реформування ЖКГ, ефективному ведення господарської діяльності в ОСББ;
 • організовувати конкурси, збори та інші публічні заходи і брати в них участь в установленому законодавством порядку;
 • створювати третейський суд;
 • встановлювати почесні відзнаки і винагороди для осіб, які мають заслуги у здійсненні статутних завдань СВЖУ.

СТАТТЯ 4. ЧЛЕНСТВО У СВЖУ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СВЖУ  

4.1. Членство в СВЖУ може бути індивідуальним та колективним, асоційованим, дійсним і почесним, що підтверджується відповідним посвідченням.

4.1.1. Індивідуальне членство в СВЖУ

4.1.1.1. Індивідуальними дійсними членами СВЖУ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 18 років, які поділяють мету та завдання СВЖУ, визнають Статут СВЖУ, виявили згоду виконувати його вимоги, беруть участь в діяльності СВЖУ та сплачують вступні та членські внески.

4.1.1.2. Індивідуальними асоційованими членами СВЖУ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 18 років, які поділяють мету та завдання СВЖУ, визнають Статут СВЖУ, виявили згоду виконувати його вимоги, беруть участь в діяльності СВЖУ та не сплачують вступні та членські внески.

Такий член СВЖУ може мати цей статус на протязі одного року, а потім набуває статус дійсного члена.

4.1.1.3. Індивідуальними почесними членами СВЖУ можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 18 років та які зробили значний внесок у формування житлової політики та розвиток сфери житлово-комунального господарства в Україні, так і поза її межами.

4.1.2. Колективне членство в СВЖУ

4.1.2.1. Колективними дійсними членами СВЖУ можуть бути колективи ОСН, ЖБК і ОСББ, їх асоціацій, інших організацій та об’єднань громадян, які добровільно виявили бажання вступити в СВЖУ, визнають мету, завдання та Статут СВЖУ, беруть участь в діяльності СВЖУ та сплачують вступні і членські внески.

Кожного колективного дійсного члена СВЖУ у стосунках з СВЖУ та в її органах представляють уповноважені колективом особи, що діють на підставі відповідного рішення. На засіданні Конференції СВЖУ колективний дійсний член наділяється 1 голосом (який висловлюється його законним представником).

4.1.2.2. Колективними асоційованими членами СВЖУ можуть бути колективи ОСН, ЖБК і ОСББ, їх асоціацій, інших організацій та об’єднань громадян, які добровільно виявили бажання вступити в СВЖУ, визнають мету, завдання та Статут СВЖУ, беруть участь в діяльності СВЖУ та не сплачують вступні і членські внески.

Кожного колективного асоційованого члена СВЖУ у стосунках з СВЖУ та в її органах представляють уповноважені колективом особи, що діють на підставі відповідного рішення (протокол, довіреність, статут тощо).

Такий член СВЖУ може мати цей статус на протязі одного року, а потім набуває статус дійсного члена.

4.1.2.3. Колективними почесними членами СВЖУ можуть бути колективи ОСН, ЖБК і ОСББ, їх асоціацій, інших організацій та об’єднань громадян, які зробили значний внесок у розвиток сфери житлово-комунального господарства в Україні, так і поза її межами.

У разі необхідності між СВЖУ та колективним членом складається Угода про членство в СВЖУ.

4.2. Права та обов’язки членів СВЖУ

4.2.1. Дійсні члени СВЖУ мають право:

1) брати участь у засіданнях Конференції СВЖУ та голосувати (право вирішального голосу);

2) обирати та бути обраними до керівних органів СВЖУ;

3) брати участь в управлінні СВЖУ в порядку, передбаченому Статутом;

4) брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності робочих органів СВЖУ, а також в інших заходах, що здійснюються СВЖУ, в порядку, передбаченому Статутом;

5) вільно висловлювати свої погляди, критичні зауваження і вносити пропозиції щодо діяльності СВЖУ та її керівних органів;

6) вимагати звітів від керівних органів відносно усіх аспектів діяльності СВЖУ (якщо цю вимогу підтримує не менше 30% дійсних членів СВЖУ);

7) отримувати інформацію про діяльність СВЖУ;

8) доручати СВЖУ представництво своїх інтересів і захист своїх прав відповідно до цього Статуту;

9) одержувати консультації з різних питань у сфері житлово-комунального господарства, методичну та організаційну допомогу;

10) користуватися підтримкою СВЖУ в органах державної влади і місцевого самоврядування, в установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності;

11) користується послугами, які надаються СВЖУ, отримувати інформаційні (друковані) та аналітичні матеріали, що готуються СВЖУ;

12) брати участь у проектах, що реалізуються СВЖУ;

13) брати участь у роботі робочих органів СВЖУ;

14) публікувати свої матеріали в друкованих органах СВЖУ;

15) вийти зі складу СВЖУ, письмово попередивши Правління СВЖУ або керівний орган місцевого осередку за 1 місяць;

16) користуватися іншими правами, що передбачені чинним законодавством.

4.2.2. Дійсні члени СВЖУ зобов’язані:

1) дотримуватись Статуту СВЖУ;

2) виконувати рішення керівних органів СВЖУ;

3) не вчиняти дій, які можуть спричинити шкоду діяльності чи репутації СВЖУ;

4) брати активну участь у роботі, спрямованій на досягнення мети та реалізації завдань СВЖУ;

5) сплачувати вступні та членські внески в порядку, встановленому Статутом та іншими актами, що прийняті керівними органами СВЖУ;

6) дотримуватись морально-етичних принципів СВЖУ, прийнятих за рішенням Правління СВЖУ, не вести діяльності, що їм суперечить;

7) виступаючи від імені СВЖУ та висловлюючи свої особисті думки та міркування, що розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено Конференцією та Правлінням СВЖУ, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями СВЖУ;

8) пропагувати цілі, завдання і діяльність СВЖУ;

9) надавати допомогу мешканцям своїх міст з питань реформування ЖКГ та діяльності ОСББ, посилаючись на положення та рішення СВЖУ;

10) надавати усю можливу допомогу іншим членам СВЖУ у виконанні поставлених перед ними завдань;

11) узгоджувати з керівництвом СВЖУ свої дії у взаємовідносинах з третіми особами, якщо вони стосуються інтересів СВЖУ;

12) письмово повідомляти Правління СВЖУ про вихід з членів СВЖУ за 1 (один) місяць до виходу.

4.2.3. Асоційовані члени СВЖУ мають право:

1) брати участь у засіданні Конференції СВЖУ із правом дорадчого голосу;

2) брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності робочих органів СВЖУ (право дорадчого голосу), а також в інших заходах, що здійснюються СВЖУ, в порядку, передбаченому Статутом;

3) вносити пропозиції щодо діяльності СВЖУ та її керівних органів;

4) брати участь у проектах, що реалізуються СВЖУ;

5) брати участь у роботі робочих органів СВЖУ;

6) вийти зі складу СВЖУ в порядку та на умовах, визначених Статутом.

4.2.4. Асоційовані члени СВЖУ зобов’язані:

1) дотримуватись Статуту СВЖУ;

2) виконувати рішення керівних органів СВЖУ;

3) не вчиняти дій, які можуть спричинити шкоду діяльності чи репутації СВЖУ;

4) брати активну участь у роботі, спрямованій на досягнення мети та реалізації завдань СВЖУ;

5) на протязі одного року з моменту становлення асоційованим членом СВЖУ перейти у статус дійсного члена СВЖУ.

4.2.5. Почесні члени СВЖУ мають право:

1) бути запрошеним на засідання Конференції СВЖУ;

2) отримувати інформаційні та аналітичні матеріали, що готуються СВЖУ;

3) брати участь у проектах, що реалізуються СВЖУ;

4) публікувати свої матеріали в друкованих органах СВЖУ.

Засновники СВЖУ є Почесними членами СВЖУ.

4.3. Члени СВЖУ не мають права без спеціальних доручень (директив), виданих у письмовій формі, діяти від імені СВЖУ. Відповідальність за такі дії цілком полягає на члена СВЖУ, якщо такий їх вчинив.

4.4. Члени Правління СВЖУ та Голова Правління СВЖУ мають право без спеціальних доручень діяти від імені СВЖУ, згідно своїх повноважень, наданих Статутом СВЖУ та внутрішніми нормативними документами СВЖУ.

Підписання угод, встановлення та розвиток відносин з міжнародними та українськими урядовими та неурядовими органами та установами здійснюється Головою Правління СВЖУ, Виконавчим директором СВЖУ або уповноваженою особою від СВЖУ на підставі затверджених Головою Правління СВЖУ письмових доручень (директив).

4.5. Прийом членів до СВЖУ та вихід з СВЖУ

4.5.1. Прийом членів до СВЖУ здійснюється Правлінням СВЖУ (або за його дорученням Виконавчою дирекцією СВЖУ або керівним органу місцевого осередку СВЖУ) відповідно до заяви фізичної особи чи відповідного рішення колективного члена.

4.5.2. Правління СВЖУ (або за його дорученням Виконавча дирекція СВЖУ або керівний орган місцевого осередку СВЖУ) у 10-денний строк розглядає заяву кандидата та приймає рішення по суті.

4.5.3. Протягом 30 календарних днів після прийняття позитивного рішення Правлінням СВЖУ (або за його дорученням Виконавчою дирекцією СВЖУ або керівним органу місцевого осередку СВЖ) щодо членства в СВЖУ, новообраний член повинен сплатити вступний внесок. Датою набуття членства вважається дата надходження вступного внеску на поточний рахунок СВЖУ та прийняття рішення Правлінням СВЖУ (або за його дорученням Виконавчою дирекцією СВЖУ або керівним органу місцевого осередку СВЖУ).

Новоприйнятий член отримує посвідчення члена СВЖУ (за встановленим Правлінням зразком).

Якщо, незважаючи на позитивне рішення Правління СВЖУ (або за його дорученням Виконавчою дирекцією СВЖУ або керівним органом місцевого осередку СВЖУ), особа, яка мала намір стати членом СВЖУ, не сплатила вступний внесок протягом 30 календарних днів, позитивне рішення Правління СВЖУ (або за його дорученням Виконавчої дирекції СВЖУ або керівного органу місцевого осередку СВЖУ) щодо набуття членства вважається не чинним.

4.5.4. Будь-який член СВЖУ має право вийти з СВЖУ шляхом подання відповідної заяви Правлінню СВЖУ або керівному органу місцевого осередку. Рішення про виключення члена з СВЖУ приймається Правлінням СВЖУ (або за його дорученням Виконавчою дирекцією СВЖУ або керівним органом місцевого осередку)  у термін, не пізніше 1 (одного) місяця з моменту подання відповідної заяви.

4.5.5. У випадку виходу члена з СВЖУ майно або кошти, внесені ним для організації діяльності СВЖУ, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, йому не повертаються та використовуються на здійснення статутних цілей СВЖУ.

4.5.6. Членство в СВЖУ може бути припинене у наступних випадках:

1) виходу з членів СВЖУ на підставі поданої письмової заяви;

2) смерті члена СВЖУ;

3) виключення з членів СВЖУ.

4.5.7. Підстави для виключення з членів СВЖУ:

1) неодноразові порушення Статуту СВЖУ;

2) вчинки чи діяння, які Виконавча дирекція СВЖУ та/або Правління СВЖУ та/або керівний орган місцевого осередку  визнають несумісними з метою та завданнями СВЖУ, які компрометують СВЖУ чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду;

3) неучасть в діяльності СВЖУ особисто або через представника протягом принаймні 6 (шести) місяців;

4) несплати членських внесків протягом 1 (одного) року дійсними членами СВЖУ.

4.5.8. Виключення з членів СВЖУ здійснює Правління СВЖУ (або за його дорученням Виконавча дирекція СВЖУ або керівний орган місцевого осередку) простою більшістю голосів.

Рішення про виключення з членів СВЖУ, як і відмова у прийнятті в члени СВЖУ, можуть бути оскаржені Правлінню або Конференції СВЖУ.

СТАТТЯ 5. КЕРІВНІ ОРГАНИ СВЖУ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СВЖУ

5.1. Керівними органами СВЖУ є:

 • Конференція;
 • Правління;
 • Ревізійна комісія.

5.2. Конференція СВЖУ

Конференція СВЖУ є вищим керівним органом СВЖУ, яка складається з числа засновників та членів СВЖУ.

5.2.1. Конференція СВЖУ буває черговою та позачерговою.

Чергова Конференція СВЖУ скликається не рідше, ніж 1 (один) раз на два роки для здійснення своїх повноважень згідно із Статутом СВЖУ.

Позачергова Конференція СВЖУ скликається у разі необхідності за рішенням Голови СВЖУ, Правління СВЖУ або 1/3 загальної чисельності дійсних членів СВЖУ. На позачерговій Конференції розглядаються лише ті питання, для вирішення яких вона скликається.

Місце, дата і час проведення Конференції СВЖУ визначається особою, членами або органом що її скликає та доводиться до відома членів СВЖУ не пізніше ніж за 14 днів до її проведення.

Делегати конференції обираються на Загальних зборах місцевих осередків згідно норми представництва і у порядку , яке затверджується Правлінням.

5.2.2. Загальна компетенція Конференції СВЖУ

Конференція  СВЖУ правомочна розглядати і вирішувати будь-які питання діяльності СВЖУ.

5.2.3. До виключної компетенції Конференції СВЖУ належить:

 • затвердження Статуту СВЖУ;
 • внесення змін та доповнень до Статуту СВЖУ;
 • обрання та відкликання Голови Правління СВЖУ;
 • обрання та відкликання членів Правління СВЖУ;
 • обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії СВЖУ;
 • визначення стратегії, основних перспективних напрямків діяльності СВЖУ;
 • заслуховування та затвердження звітів Правління та Ревізійної комісії СВЖУ;
 • прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію СВЖУ та вжиття пов’язаних з цим заходів;
 • прийняття рішення щодо реалізація права власності на майно та кошти СВЖУ на суму вище 1 млн грн.;
 • затвердження розмірів членських внесків СВЖУ;
 • делегування окремих повноважень Правлінню.

5.2.4. Прийняття рішень Конференцією СВЖУ

Конференція правомочна приймати рішення за умови наявності кворуму.

Конференція СВЖУ має кворум за умови реєстрації для участі у ній більше половини обраних делегатів Конференції.

Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів (50% + 1 голос) від голосів обраних зареєстрованих делегатів.

Наявність кворуму Конференції СВЖУ визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації делегатів для участі у засіданні Конференції СВЖУ.

5.2.5. Порядок денний чергової (річної) Конференції СВЖУ.

До порядку денного чергової (річної) Конференції СВЖУ обов’язково вносяться наступні питання:

1) затвердження річного звіту СВЖУ;

2) розподіл видатків СВЖУ;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління СВЖУ, Ревізійної комісії СВЖУ

4) обрання керівних органів СВЖУ.

Усі інші Конференції СВЖУ, крім чергової (річної), вважаються позачерговими.

5.2.6. Повідомлення про проведення Конференції СВЖУ.

Письмове повідомлення про проведення Конференції СВЖУ та її порядок денний надсилається кожному дійсному члену СВЖУ, зазначеному в переліку делегатів Конференції СВЖУ, складеному на дату, визначену Правлінням СВЖУ. В разі скликання позачергової Конференції СВЖУ – дійсним членам СВЖУ, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Конференції СВЖУ і не може бути встановленою раніше, ніж за 14 днів до дати проведення Конференції СВЖУ.

Письмове повідомлення про проведення Конференції СВЖУ та її порядок денний надсилається кожному дійсному члену СВЖУ, зазначеному в переліку делегатів Конференції СВЖУ, персонально електронним листом із отриманням підтвердження про його отримання та/або вручається особисто під підпис делегату чи його уповноваженому представнику із зазначенням дати його отримання у строк не пізніше ніж за 20 днів до дати її проведення.

Повідомлення розсилає Правління СВЖУ, Виконавча дирекція СВЖУ або особа, визначена Головою Правлінням СВЖУ.

Повідомлення про проведення Конференції СВЖУ має містити такі дані:

1) дату, час та місце  проведення Конференції СВЖУ;

2) час початку і закінчення реєстрації делегатів для участі у Конференції СВЖУ;

3) дата складення переліку делегатів, які мають право на участь у Конференції СВЖУ;

5.2.7. Порядок денний Конференції СВЖУ, пропозиції до нього.

Порядок денний чергової Конференції СВЖУ попередньо затверджується Правлінням СВЖУ. У випадку, якщо Правління не збирається або не може дійти згоди із зазначеного питання – порядок денний затверджує голова СВЖУ.

Кожний делегат має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Конференції СВЖУ, а також щодо нових кандидатів до складу керівних органів СВЖУ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з керівних органів СВЖУ. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Конференції СВЖУ.

Пропозиція до порядку денного Конференції СВЖУ подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) делегата, який її вносить, підстав обрання його делегатом, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також данні щодо кандидатури дійсного члена СВЖУ, який пропонується цим делегатом до складу керівних органів СВЖУ.

5.2.8. Зміни до порядку денного.

Зміни до порядку денного Конференції СВЖУ вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Правління СВЖУ не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Конференції СВЖУ повинно повідомити делегатів, згідно із Статутом, про зміни у порядку денному.

Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх делегатів не пізніше як за 5 днів до дати проведення Конференції СВЖУ шляхом надсилання персональних повідомлень листом з описом вкладення та/або електронним листом із отриманням підтвердження про його отримання та/або особистого вручення повідомлення за підписом делегата чи його уповноваженого представника із зазначенням дати його отримання.

Конференція СВЖУ не має права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

5.2.9. Порядок проведення Конференції СВЖУ.

Порядок проведення Конференції СВЖУ встановлюється Статутом. Голова та секретар Конференції СВЖУ обираються Конференцією СВЖУ.

Реєстрація обраних делегатів проводиться на підставі переліку обраних делегатів, які мають право на участь у Конференції СВЖУ, складеного в порядку, передбаченому цим Статутом.

Перелік обраних делегатів, які зареєструвалися для участі у Конференції СВЖУ, додається до протоколу Конференції СВЖУ.

5.2.10. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Конференції СВЖУ, надає Лічильна комісія, яка обирається Конференцією СВЖУ.

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу керівних органів СВЖУ.

5.2.11. Спосіб голосування.

Кожен обраний та зареєстрований делегат Конференції СВЖУ має один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Конференції СВЖУ.

Обраний та зареєстрований делегат Конференції СВЖУ не може бути позбавлений права голосу.

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

– дата проведення Конференції СВЖУ;

– перелік питань, рішення з яких прийняті Конференції СВЖУ;

– рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Рішення Конференції СВЖУ вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Конференції СВЖУ, під час яких проводилося голосування. Після закриття Конференції СВЖУ підсумки голосування доводяться до відома делегатів протягом 10 робочих днів шляхом надсилання персонально листом або електронним листом із отриманням підтвердження про його отримання або вручається особисто під підпис делегату або уповноваженому представнику делегата із зазначенням дати його отримання.

Протокол про підсумки голосування додається до  протоколу Конференції СВЖУ.

5.2.12. Протокол Конференції СВЖУ.

Протокол Конференції СВЖУ складається протягом 10 днів з моменту закриття Конференції СВЖУ та підписується Головою і секретарем Конференції СВЖУ.

До протоколу Конференції СВЖУ заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення Конференції СВЖУ;

2) дату складення переліку обраних делегатів, які мають право на участь у Конференції СВЖУ;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку обраних делегатів, які мають право на участь у Конференції СВЖУ;

4) кворум Конференції СВЖУ;

5) головуючого та секретаря Конференції СВЖУ;

6) склад Лічильної комісії;

7) порядок денний Конференції СВЖУ;

8) основні тези виступів;

9) порядок голосування на Конференції СВЖУ;

10) підсумки голосування  із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Конференції СВЖУ та рішення, прийняті Конференції СВЖУ.

Протокол Конференції СВЖУ, підписаний Головою та секретарем Конференції СВЖУ (в установленому порядку), підшивається, скріплюється печаткою СВЖУ та підписом Голови Правління. Книга з протоколами Конференції СВЖУ або витяги з протоколів повинні бути надані дійсному члену СВЖУ у в будь-який час на його вимогу в установленому порядку.

5.3. Правління СВЖУ

5.3.1. Правління СВЖУ є керівним органом СВЖУ, що здійснює загальне керівництво СВЖУ, захист прав членів СВЖУ, контролює та регулює діяльність Виконавчої дирекції СВЖУ та діє відповідно до цього Статуту і Регламенту Правління СВЖУ, затвердженого Правлінням СВЖУ.

Правління СВЖУ обирається та відкликається Конференцією СВЖУ із дійсних членів СВЖУ по одному члену від кожної області, АР Крим, м. Києва та м. Севастополя.

Правління СВЖУ є підзвітним Конференції СВЖУ та організовує виконання її рішень.

Правління СВЖУ самостійно визначає свою організаційну структуру та регламент роботи.

До складу Правління СВЖУ входять Голова Правління та члени Правління СВЖУ.

Голова Правління СВЖУ може мати заступників. Кількість заступників Голови Правління СВЖУ та їх повноваження зазначаються Регламентом Правління СВЖУ, затвердженим Правлінням СВЖУ.

Член Правління СВЖУ не може бути одночасно членом Ревізійної комісії СВЖУ.

За рішенням Правління СВЖУ до складу Правління можуть бути обрані нові члені Правління в межах квоти – по одному дійсному члену СВЖУ від кожної області, АР Крим, м. Києва та м. Севастополя (в тому числі і замість тих, що вибули зі складу Правління) без проведення Конференції (механізм кооптації).

Без рішення Конференції СВЖУ повноваження члена Правління СВЖУ можуть бути припинені достроково за рішенням Правління, що прийняте не менш як двома третинами голосів від загального складу Правління, у випадку подання заяви за власним бажанням, неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я, поведінки, що компрометує СВЖУ та суперечить загальновизнаним принципами порядності, честі і гідності, в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання.

5.3.2. До виключної компетенції Правління СВЖУ відноситься:

 • реалізація рішень, ухвалених Конференцією СВЖУ;
 • здійснення загального керівництва СВЖУ;
 • створення своїх робочих органів та визначення їх функцій; 
 • обрання заступників Голови Правління СВЖУ серед членів Правління та відкликання їх, розподіл обов’язків між заступниками та іншими членами Правління СВЖУ;
 • затвердження внутрішніх положень СВЖУ, якими регулюються питання діяльності СВЖУ;
 • визначення дати складення переліку обраних делегатів Конференції СВЖУ, які мають бути повідомлені про проведення Конференції СВЖУ та мають право на участь у Конференції СВЖУ;
 • встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду пропозицій, скарг дійсних членів СВЖУ;
 • звітування перед Конференцією СВЖУ про виконання завдань, планів, що були на ній затверджені;
 • розробка перспективних та поточних планів, які затверджуються Конференцією, а також внесення змін у поточні плани с наступним їх розглядом Конференцією СВЖУ;
 • затвердження балансів, планів, звітів та інших документів;
 • заміщення і призначення (кооптація) нових членів Правління СВЖУ рішенням Правління СВЖУ без проведення Конференції в порядку встановленому цим Статутом;
 • визначення умов компенсації видатків Голови та членів Правління СВЖУ, понесених ними при виконанні своїх обов’язків у СВЖУ;
 • заслуховування, обговорення та затвердження звітів Голови та членів Правління СВЖУ;
 • надання Ревізійній комісії СВЖУ на її вимогу необхідної інформації про діяльність СВЖУ;
 • розробка пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту СВЖУ з наступним їх затвердженням Конференцією СВЖУ;
 • створення та ліквідація місцевих осередків СВЖУ.
 • прийом членів до СВЖУ згідно із встановленими Правлінням порядком та цим Статутом (або делегування цієї функції Виконавчій дирекції СВЖУ або керівному органу місцевого осередку СВЖУ);
 • утворення та ліквідація Виконавчої дирекції СВЖУ, затвердження Положення про Виконавчу дирекцію та її штатного розкладу;
 • обрання та відкликання Виконавчого директора за поданням Голови Правління СВЖУ;
 • заслуховування та затвердження звітів Виконавчої дирекції;
 • затвердження Регламенту Правління СВЖУ;
 • затвердження типового положення про місцевий осередок СВЖУ, яке є обов’язковим для прийняття місцевими осередками СВЖУ;
 • створення Науково-методичної ради СВЖУ, експертної ради, комісій, інших дорадчих органів;
 • затвердження Положення про Науково-методичну раду, експертну раду, комісії, інші дорадчі органи;
 • обрання голів, секретарів та членів Науково-методичної ради СВЖУ, експертної ради, комісій, інших дорадчих органів;
 • затвердження символіки СВЖУ;
 • затвердження питань про заснування інших юридичних осіб;
 • визначення загальних засад інформаційної політики СВЖУ;
 • встановлення порядку надання інформації членам СВЖУ та особам, які не є членами СВЖУ;
 • здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики СВЖУ;
 • проведення перевірки достовірності річної звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Конференції СВЖУ;
 • забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансовими операціями; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення;
 • здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією СВЖУ;
 • отримання СВЖУ кредитів, позик, фінансової підтримки чи інших поворотних і безповоротних фінансових зобов’язань, незалежно від їх суми та уповноваження особи на їх підписання;
 • видача договірної гарантії та/або інших фінансових гарантій Товариством для забезпечення зобов’язань перед третіми особами;
 • вирішення конфліктних питань, які виникають в діяльності місцевих осередків СВЖУ;
 • інші питання, делеговані Конференцією СВЖУ.

5.3.3. В рамках виконання своїх повноважень Правління СВЖУ має право, зокрема:

 • отримувати інформацію про діяльність СВЖУ, заслуховувати звіти Голови Правління СВЖУ, посадових осіб СВЖУ з окремих питань діяльності СВЖУ;
 • залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності СВЖУ;
 • здійснювати будь-які інші правомірні заходи, необхідні та доцільні для належної реалізації повноважень Правління СВЖУ.

5.3.4. Прийняття рішень.

Організаційною формою роботи Правління СВЖУ є засідання, які проводяться у разі необхідності.

Засідання Правління СВЖУ вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів Правління.

Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні.

При необхідності може здійснюватись дистанційне голосування шляхом телефонного або відеозв’язку тих членів Правління, які не можуть особисто брати участь в засіданні Правління. Голоси цих членів Правління враховуються при прийнятті рішень. З метою оперативного вирішення окремих питань, за згодою більшості членів Правління, голосування може проводитись шляхом опитування в режимі електронної пошти.

Протокол Правління СВЖУ складається протягом 10 днів з моменту закриття засідання Правління СВЖУ та підписується Головою Правління СВЖУ.

До протоколу Правління СВЖУ заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення Правління СВЖУ;

2) перелік присутніх членів Правління СВЖУ;

3) правомочність засідання Правління СВЖУ;

4) порядок денний Правління СВЖУ;

5) основні тези виступів;

6) порядок голосування на засіданні Правління СВЖУ;

7) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного засідання Правління СВЖУ та рішення, прийняті на засіданні Правління СВЖУ.

Протокол засідання Правління СВЖУ, підписаний Головою Правління СВЖУ, підшивається та скріплюється печаткою СВЖУ. Книга з протоколами засідань Правління СВЖУ або витяги з протоколів повинні бути надані члену Правління СВЖУ у в будь-який час на його вимогу в установленому Регламентом Правління СВЖУ порядку.

5.3.5. Голова Правління СВЖУ (Голова СВЖУ)

Роботою Правління СВЖУ керує Голова Правління СВЖУ. Голова Правління СВЖУ уповноважений керувати поточними справами СВЖУ, виконувати рішення Конференції СВЖУ, представляти СВЖУ в його відносинах з третіми сторонами, вести переговори та укладати угоди від імені СВЖУ.

Голова Правління СВЖУ є Головою СВЖУ.

Голова Правління СВЖУ є членом Правління СВЖУ.

Голова Правління СВЖУ (Голова СВЖУ) обирається та відкликається Конференцією СВЖУ.

Голову Правління СВЖУ може бути відкликано також за рішенням Правління, що прийняте не менш як двома третинами голосів від загального складу Правління, у випадку подання заяви за власним бажанням, неможливості виконання обов’язків через стан здоров’я, поведінки, що компрометує СВЖУ та суперечить загальновизнаним принципами порядності, честі і гідності.

5.3.6. Голова Правління СВЖУ:

1) скликає засідання Правління СВЖУ, визначає порядок денний та головує на них;

2) без довіреності представляє інтереси СВЖУ та вчиняє від імені СВЖУ юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

3) подає кандидатури на посади заступників  Голови Правління на розгляд Правління СВЖУ;

4) подає кандидатуру на посаду Виконавчого директора СВЖУ на розгляд Правління СВЖУ;

5) подає кандидатуру на посаду секретаря Науково-методичної ради СВЖУ;

6) дає доручення Виконавчій дирекції щодо розпоряджання коштами та майном СВЖУ в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Конференції СВЖУ;

7) видає накази і дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками СВЖУ;

8) погоджує укладання значних майнових угод Виконавчою дирекцією СВЖУ (договори вартістю понад 10.000 грн.);

9) головує на конференціях СВЖУ, засіданнях Правління та Науково-методичної ради;

10) має право самостійно отримувати будь-які документи та інформацію, що стосуються організації та діяльності СВЖУ;

11) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи СВЖУ.

У період відсутності Голови Правління СВЖУ його повноваження виконує один із його заступників, призначений наказом Голови Правління СВЖУ в порядку, встановленому Регламентом Правління СВЖУ.

5.3.7. Конференція СВЖУ може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління СВЖУ та одночасне обрання нових членів Правління СВЖУ.

Повноваження Голови Правління СВЖУ можуть бути припинені достроково за рішенням Конференції СВЖУ у випадку:

 • подання заяви за власним бажанням;
 • неможливості виконання обов’язків Голови Правління за станом здоров’я;
 • набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків Голови Правління СВЖУ
 • визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.4. Виконавча дирекція СВЖУ

5.4.1. Виконавча дирекція СВЖУ є виконавчим органом СВЖУ, який утворюється Правлінням СВЖУ на строк існування Правління СВЖУ, здійснює керівництво поточною оперативною діяльністю СВЖУ, реалізує рішення Правління СВЖУ.

5.4.2. До компетенції Виконавчої дирекції СВЖУ належать всі питання діяльності СВЖУ, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів СВЖУ.

До виключної компетенції Виконавчої дирекції СВЖУ належить:

1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансової-господарської діяльності СВЖУ;

3) розробка та затвердження поточних фінансових планів і оперативних завдань СВЖУ та забезпечення їх реалізації.

4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності СВЖУ;

5) складання та надання Правлінню СВЖУ квартальних та річних звітів СВЖУ;

6) розробка штатного розкладу та подання його на затвердження Голові Правління СВЖУ, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Виконавчої дирекції СВЖУ;

7) укладання майнових угод вартістю до 10.000 грн.;

8) укладання значних майнових угод Виконавчою дирекцією СВЖУ (договорів вартістю понад 50000 грн. за попереднім погодженням із Правлінням СВЖУ;

9) виконання інших питань відповідно до Статуту СВЖУ.

5.4.3. Прийняття рішень

Рішення Виконавчої дирекції СВЖУ оформлюються у вигляді наказів і розповсюджуються виключно на штатних робітників Виконавчої дирекції СВЖУ (на бланку СВЖУ із поміткою «Виконавча дирекція СВЖУ» за підписом Виконавчого директора).

5.4.4. Виконавчий директор СВЖУ

Керівництво Виконавчою дирекцією та поточною оперативною діяльністю СВЖУ здійснює Виконавчий директор СВЖУ, який призначається на посаду та звільняється Правлінням СВЖУ за поданням Голови Правління СВЖУ. Строк повноважень Виконавчого директора обмежується строком повноважень Правління СВЖУ. Виконавчий директор СВЖУ у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Голові Правління СВЖУ.

Виконавчий директор СВЖУ:

 • а) очолює Виконавчу дирекцію СВЖУ;
 • б) забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності СВЖУ, доведених йому Правлінням СВЖУ;
 • в) надає допомогу місцевим осередкам СВЖУ у їх поточній діяльності;
 • г) видає накази і розпорядження по всіх питаннях роботи Виконавчої дирекції СВЖУ;
 • д) визначає структуру та склад штатного персоналу відповідно до Положення про Виконавчу дирекцію;
 • е) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників штатного апарату Виконавчої дирекції СВЖУ, визначає умови праці, відпусток та матеріального заохочення у межах кошторису витрат на Виконавчу дирекцію, затвердженого Правлінням СВЖУ:;
 • ж) розподіляє та затверджує обов’язки між штатними працівниками СВЖУ;
 • з) за дорученням Правління СВЖУ відкриває та закриває поточні рахунки СВЖУ у банківських установах;
 • и) за дорученням Правління СВЖУ має право першого підпису фінансових документів СВЖУ у банківських установах;
 • к) за дорученням Правління СВЖУ і в межах встановлених Статутом СВЖУ розпоряджається майном і коштами СВЖУ у межах затверджених кошторисів;
 • л) без доручення представляє СВЖУ у відносинах в податковими та іншими контрольними органами державної влади, судами, виконавчою службою та підписує документи СВЖУ, пов’язані з переміщенням матеріальних цінностей чи фінансових ресурсів, в рамках Статуту;
 • м) представляє на розгляд Правління проекти поточного бюджету СВЖУ та інформує про хід його виконання;
 • н) підписує довіреності, договори та інші документи від імені СВЖУ, рішення про укладення (видачу) яких попередньо прийнято Правлінням СВЖУ;
 • о) розробляє та узгоджує із Правлінням перелік послуг, які можуть надаватися СВЖУ (на платній чи безоплатній основі);
 • п) зберігає оригінали всіх установчих документів СВЖУ (персонально відповідає за їх зберігання). У разі необхідності подає пропозиції Голові Правління СВЖУ щодо приведення у відповідність до законодавства установчих документів СВЖУ;
 • р) організовує створення друкованого органу СВЖУ (за попереднім погодженням із Правлінням СВЖУ) та здійснює керівництво та координацію його роботи;
 • с) організовує проведення конференцій, нарад, тематичних зустрічей тощо за дорученням Правління СВЖУ;
 • т) організовує роботу, пов’язану із збором членських внесків СВЖУ та їх цільовим використанням(за попереднім погодженням із Правлінням СВЖУ);
 • у) організовує роботу, пов’язану із виробництвом посвідчень членів СВЖУ, контролює їх використання (видачу), анулювання тощо (за попереднім погодженням із Правлінням СВЖУ). Піднімає питання щодо їх незаконного використання тощо;
 • ф) організовує роботу із упорядкування, збереження та підтримки у контрольному стані всіх внутрішніх документів СВЖУ (оригіналів, копій тощо). У разі необхідності подає пропозиції Голові Правління СВЖУ щодо приведення у відповідність до законодавства внутрішніх документів СВЖУ;
 • х) організовує роботу з реєстрації, оформлення, збереження протоколів (витягів із протоколів) Конференцій СВЖУ, Правління СВЖУ. Відслідковує їх реалізацію, та повідомляє про стан виконання Голові Правління СВЖУ;
 • ц) організовує роботу, пов’язану із упорядкуванням, збереженням пропозицій, заяв, скарг дійсних членів СВЖУ, а також підготовкою відповідей на них (із зверненням у разі необхідності до керівних органів СВЖУ);
 • ч) зберігає та підтримує у контрольному стані документи, пов’язані із поточною діяльністю СВЖУ, та надає їх на першу вимогу Голові Правління СВЖУ;
 • ш) виконує інші функції, що випливають із цього Статуту.

5.4.5. Повноваження Виконавчого директора СВЖУ можуть бути припинені достроково за рішенням Правління СВЖУ у випадку:

 • подання заяви за власним бажанням;
 • неможливості виконання обов’язків Виконавчого директора СВЖУ за станом здоров’я;
 • набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків Виконавчого директора СВЖУ;
 • смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 • подання Голови Правління СВЖУ про зняття з посади у зв’язку із порушенням Статуту, невиконанням посадових обов’язків тощо.

У випадку дострокового припинення повноважень Виконавчого директора СВЖУ, Правління СВЖУ одночасно приймає рішення про обрання нового Виконавчого директора СВЖУ.

5.5. Ревізійна комісія СВЖУ

Ревізійна комісія СВЖУ є органом СВЖУ, який контролює фінансово-господарську діяльність СВЖУ.

Ревізійна комісія та її Голова обирається Конференцією СВЖУ із дійсних членів СВЖУ (їх законних представників). Строк повноважень Ревізійної комісії – 2 роки.

Головою і членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Правління СВЖУ, Виконавчий директор та працівники Виконавчої дирекції СВЖУ.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії СВЖУ.

Ревізійна комісія підзвітна у своїй діяльності Конференції СВЖУ.

5.5.1. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю СВЖУ Ревізійна комісія перевіряє:

1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності СВЖУ;

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання Правлінням, Головою, заступниками Голови та членами Правління, Виконавчим директором СВЖУ наданих їм повноважень щодо розпорядження майном СВЖУ, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені СВЖУ;

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов’язаннями СВЖУ;

6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей СВЖУ;

7) використання членських внесків СВЖУ;

8) використання символіки та посвідчень СВЖУ;

9) зберігання та підтримання у контрольному стані документів, які регламентують діяльність СВЖУ (установчі документи, внутрішні нормативно-правові документи, договори, накази, розпорядження, протоколи тощо);

10) фінансовий стан СВЖУ.

СТАТТЯ 6. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ СВЖУ

6.1. Місцеві осередки СВЖУ створюються у населених пунктах України при наявності не менш ніж 3 (трьох) членів СВЖУ для виконання статутних завдань СВЖУ.

6.2. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про місцевий осередок СВЖУ, яке приймається загальними зборами місцевого осередку СВЖУ на підставі типового положення про місцевий осередок, затвердженого Правлінням СВЖУ.

6.3. Загальні збори місцевого осередку СВЖУ правомочні за умови присутності на них більше половини від загального числа дійсних членів осередку.

6.4. Місцеві осередки та їх члени обліковуються Правлінням СВЖУ (або за дорученням Правління Виконавчою дирекцією СВЖУ) і легалізують свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

6.5. Місцеві осередки:

 • подають до Правління СВЖУ протоколи установчих зборів і списки своїх членів, а також Положення у разі його затвердження;
 • обирають свої керівні органи згідно із Положенням про місцевий осередок СВЖУ (створеного на підставі затвердженого Правлінням СВЖУ типового положення про місцевий осередок);
 • обирають делегатів на засідання Конференцій СВЖУ;
 • працюють на принципах самоврядування, розробляють кошторис доходів і витрат;
 • виконують рішення Конференції СВЖУ, Правління СВЖУ, Виконавчої дирекції СВЖУ;
 • за рішенням своїх загальних зборів можуть об’єднуватися у обласні (міські, районні) місцеві осередки, входити в існуючи місцеві осередки;
 • активно співпрацюють з органами місцевого самоврядування з метою їх залучення до вирішення нагальних питань житлово-комунального господарства своєї території;
 • ведуть облік своїх членів (індивідуальних і колективних, дійсних та асоційованих), не рідше одного разу у квартал інформують Правління СВЖУ про свій кількісний склад, свою діяльність;
 • приймають та виключають членів СВЖУ в установленому Статутом СВЖУ порядку;
 • перераховують членські внески СВЖУ в порядку встановленому Правлінням;
 • отримують від Правління СВЖУ письмову згоду на використання назви, символіки, логотипу СВЖУ.

СТАТТЯ 7. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА СВЖУ

7.1. Науково-методична Рада СВЖУ є дорадчим органом, яка утворюється Правлінням СВЖУ. Склад якої Науково-методичної Ради СВЖУ затверджується Правлінням СВЖУ.

До складу Науково-методичної Ради СВЖУ можуть входити депутати всіх рівнів, представники міністерств і відомств, підприємств, науково-дослідних та навчальних установ житлово-комунальної галузі, фахівці, вчені, експерти, представники громадських організацій, які займаються питаннями реформування ЖКГ, працівники ЗМІ за їх бажанням.

7.2. Завданням Науково-методичної Ради є:

 • участь у розробці перспективних програм діяльності СВЖУ, законопроектів і проектів нормативних документів з житлового господарства;
 • підготовка методичних рекомендацій з поліпшення роботи ОСББ, програм семінарів;
 • взаємоузгодження позицій з навчальними закладами, іншими установами, які проводять лекції, семінари, курси з питань діяльності ОСББ;
 • аналіз діяльності місцевих осередків СВЖУ.

Роботу Науково-методичної Ради організує її Голова, який входить до складу Правління СВЖУ, і обирається Правлінням СВЖУ за поданням Голови Правління СВЖУ.

СТАТТЯ 8. МАЙНО І КОШТИ СВЖУ

8.1. У власності СВЖУ можуть бути кошти, цінні папери та інше майно, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи та інше майно, що є необхідними для виконання статутної діяльності СВЖУ.

8.2. СВЖУ самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні керівні органи в межах їх компетенції.

8.3. СВЖУ не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів. Члени СВЖУ не несуть відповідальності за зобов’язаннями СВЖУ, якщо інше не передбачено законом.

8.4. Майно та кошти СВЖУ формуються за рахунок:

 • передачі коштів та іншого майна, майнових прав засновниками СВЖУ, членами або з інших не заборонених законодавством джерел;
 • членських внесків членів СВЖУ;
 • безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв, в тому числі внески від спонсорів;
 • благодійної (в тому числі гуманітарної) та міжнародної технічної допомоги, грантів українських, зарубіжних підприємств, установ та організацій та фізичних осіб;
 • майна та коштів, набутих внаслідок господарської та іншої комерційної діяльності, створених СВЖУ установ, організацій, заснованих підприємств;
 • інших джерел, не заборонених законом.

8.5. Кошти СВЖУ спрямовуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупівлю обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності СВЖУ.

8.6. СВЖУ, засновані нею підприємства, створені установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну, фінансову та іншу звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

8.7. СВЖУ подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність відповідно до законодавства; оприлюднює звіти про джерела залучення коштів і майна та про напрями їх використання відповідно до законодавства не рідше одного разу на рік.

8.8. СВЖУ звітує перед благодійниками, пожертвувачами про використання коштів і майна, одержаних від них, за цільовим призначенням, а також на користь окремих набувачів благодійної допомоги.

СТАТТЯ 9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

9.1. СВЖУ веде облік результатів діяльності, веде оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність.

9.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Виконавчого директора СВЖУ.

9.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

9.4. Річний звіт СВЖУ та фінансовий звіт складаються не пізніше ніж через місяць після закінчення фінансового року і з висновком Ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Правління, що скликається не пізніше, як через 1 місяць після закінчення терміна для складання звіту.

9.5. Організація та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі СВЖУ.

СТАТТЯ 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СВЖУ

10.1. Припинення діяльності СВЖУ може бути здійснене шляхом її реорганізації або ліквідації.

10.2. Реорганізація СВЖУ здійснюється за рішенням її Конференції, за яке проголосувало більше половини обраних делегатів СВЖУ (зареєстрованих в установленому порядку). У разі реорганізації вся сукупність прав та обов’язків СВЖУ переходить до правонаступника (-ів), що визначається рішенням Конференції СВЖУ. При ухваленні такого рішення Конференція СВЖУ призначає ліквідаційну комісію та визначає порядок ліквідації СВЖУ.

10.3. Ліквідація СВЖУ здійснюється у випадках:

 • прийняття відповідного рішення Конференцією СВЖУ, за яке проголосувало більше половини обраних делегатів СВЖУ (зареєстрованих в установленому порядку);
 • за рішенням суду в випадках, передбачених чинним законодавством.

10.4. У разі ліквідації Спілки її активи не можуть перерозподілятися між членами, а повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10.5. Інформація про ліквідацію/реорганізацію СВЖУ друкується у пресі в установленому порядку.

СТАТТЯ 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СВЖУ

11.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Конференції СВЖУ.

11.2. Повідомлення до органів реєстрації про зміни у Статуті для державної реєстрації цих змін здійснюється Головою СВЖУ відповідно до вимог, порядку і термінів, визначених чинним законодавством.